Filtry
-
-

Pszczyna: wyższe stawki podatku od nieruchomości i gruntów w gminie

Poznaliśmy stawki podatku od nieruchomości w gminie Pszczyna na rok 2019. Mieszkańcy i przedsiębiorcy będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni aniżeli obecnie. Niemal w każdym punkcie kwota podatku jest wyższa niż w 2018 roku.

pszczyna,sąd,wodnawieża,ulica,słońce,wiosna,kwiecień,18kwietnia,fotodnia,instagram
W gminie Pszczyna wzrosną od 2019 roku stawki podatku od nieruchomości. · fot. pless.pl


Od 1 stycznia 2019 roku o 4 grosze wzrośnie podatek od metra powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części. Tym samym stawka wyniesie 79 gr za m kw. i będzie równa dopuszczalnej górnej granicy, przyjętej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Jeśli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza (inna niż obrót kwalifikowanym materiałem siewnym), to stawka urośnie z 21,50 zł do 22,00 zł. Takiej samej wysokości jest podwyżka za metr kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (z 4,00 na 4,50 zł).

Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie stawek podatków od nieruchomości na rok 2019 wraz z porównaniem do roku 2018.

Stawki podatków od nieruchomości na rok 2019:

  • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,79 zł (w 2018 roku - 0,75 zł),
  • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,00 zł (w 2018 roku - 21,50 zł),
  • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,98 zł (w 2018 roku - 10,59 zł),
  • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł (w 2018 roku - 4,61 zł),
  • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,50 zł (w 2018 roku - 4,00 zł),
  • od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych lub ich części - 6,53 zł (w 2018 roku - 6,40 zł),
  • od budowli - od ich wartości - 2% (w 2017 roku - 2%),
  • od gruntów:

- od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł (w 2018 roku - 0,80 zł),
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,71 zł (w 2018 roku - 4,63 zł),
- od 1 m2 powierzchni gruntów zajętych pod pasy drogowe, innych niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - 0,15 zł (w 2018 roku - 0,10 zł),
- od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł (w 2018 roku - 0,33 zł).
- od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,09 zł (w 2018 roku - 3,04 zł).


Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, jest płatny w ratach, w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego oraz w drodze inkasa. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Powyższa uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia na rok 2019 została uchwalona na sesji 15 listopada. W życie wejdzie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Oskar Piecuch / pless.pl